nyesgodny

Absonus id est discordans vel dissidens nyesgodny ca 1500 WokLub 2r

Wyraz hasłowy Niezgodny Hasło konkordancji Absonus
Wyraz(y) w transliteracji nyesgodny Podstawa glosowania absonus
Język wyrazu obcego łaciński
849

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 2
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 34

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Niezgodny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) niezgodny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 51.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 51.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.