obyecządlo

Abecedarium ein a b c oder silbe obyecządlo ca 1500 WokLub 1v

Wyraz hasłowy (Abecadło) Hasło konkordancji Abecedarium
Wyraz(y) w transliteracji obyecządlo Podstawa glosowania abecedarium
Język wyrazu obcego łaciński
88
Komentarz paleograficzny W druku „Abcedarium”. Pominięta litera e nadpisana przez glosatora.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 1
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Abecadło) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Obiecadło
Forma (w transkrypcji) obiecadło
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 53.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 53.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.