*heblowecz

Asciare id est dolare habiln *heblowecz 1448 WokJag 26r

Wyraz hasłowy Heblować Hasło konkordancji Asciare
Wyraz(y) w transliteracji *heblowecz Podstawa glosowania Asciare, dolare
Język wyrazu obcego łaciński
9
Komentarz paleograficzny W rękopisie błędnie heblowecz zamiast heblowacz.
W wyrazie habiln nad literą a nadpisana litera e.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 26
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 32

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Heblować (czasownik)
Forma (w transkrypcji) heblować
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.07.2024 r.