czosznek

Alium knoblauch eo quod oleat secundum Papiam, cuius odorem venenate fere non sustinent... czosznek ca 1500 WokLub 7v

Wyraz hasłowy Czosnek Hasło konkordancji Allium
Wyraz(y) w transliteracji czosznek Podstawa glosowania alium
Język wyrazu obcego łaciński
909
Komentarz paleograficzny Glosę czosznek poprzedza niem. wyraz eyn oraz drugi, słabo czytelny, prawdopodobnie loch.
Glosy niemieckie trafiają się w inkunabule tylko wyjątkowo.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 7
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 12

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Czosnek (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) czosnek
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 11.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 11.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 23.06.2024 r.