przyvabycz

Allicere (…) id est dulciter aduocare reytzen przyvabycz ca 1500 WokLub 7v

Wyraz hasłowy Przywabić Hasło konkordancji Allicere
Wyraz(y) w transliteracji przyvabycz Podstawa glosowania allicere
Język wyrazu obcego łaciński
942

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 7
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 19

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przywabić (czasownik)
Forma (w transkrypcji) przywabić
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 83.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 83.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.