oyczv

Amita est soror patris eyn base oder mume czyothka po oyczv ca 1500 WokLub 9r

Wyraz hasłowy (Ojciec) Hasło konkordancji Amita
Wyraz(y) w transliteracji oyczv Podstawa glosowania patris
Język wyrazu obcego łaciński
970

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 9
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 31

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Ojciec) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Ociec
Forma (w transkrypcji) ojcu
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek miejscownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 57.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.