podeschvą

Calcaneus ein fusztrit oder fuszspor et sumitur aliquando pro transitu vt patet in sequentia de virginibus vbi canitur hoc miratur serpens antiquus etc. stopą planta idem vel podeschvą ca 1500 WokLub 21r

Wyraz hasłowy Podeszwa Hasło konkordancji Calcaneus
Wyraz(y) w transliteracji podeschvą Podstawa glosowania calcaneus, planta
Język wyrazu obcego łaciński
988
Komentarz paleograficzny Cytat zajmuje wiersze 32-34.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 21
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 32-33

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Podeszwa (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) podeszwa
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 70.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 70.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.