pothwarczą

Calumniator id est falsi criminis accusator lesterer pothwarczą qui ex falsitate verum efficere conatur ca 1500 WokLub 22r

Wyraz hasłowy Potwarca Hasło konkordancji Calumniator
Wyraz(y) w transliteracji pothwarczą Podstawa glosowania calumniator
Język wyrazu obcego łaciński
999
Komentarz paleograficzny Od qui definicja łac. dopisana ręcznie innym atramentem niż glosa.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 22
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Potwarca (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) potwarca
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 75.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 75.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.