przed

Antelucanum przed szwythąnym ca 1500 WokLub 11r

Wyraz hasłowy Przed Hasło konkordancji Antelucanum
Wyraz(y) w transliteracji przed Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
1053
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
To samo hasło drukowane na k. 10v: Antelucanum id est ante lucem existens vel surgens.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 11
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przed (przyimek)
Forma (w transkrypcji) przed
Część mowy przyimek
Fleksem przyimek
Przypadek narzędnik
Wokaliczność niewokaliczna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 79 (Sstp VII 112a).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 79.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.