czepy

Tribula est instrumentum ad tritulandum aptum uel est genus vechiculi cum quo frumenta excuciuntur Et est differencia inter tribulus la lum Wersus Est tribulus osseth <tribu>la czepy <tribu>lum quoque vyerczyoch Tribulus est herba spinosa... Sed tribulum est instrumentum cum quo teritur piper papauer et alie species aromatice 1476 RozOss II 240v

Wyraz hasłowy Cepy Hasło konkordancji Tribula
Wyraz(y) w transliteracji czepy Podstawa glosowania tribula
Język wyrazu obcego łaciński
1208
Komentarz paleograficzny W wyrazie vechiculi litera c przed h nadpisana.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 240
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 25

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Cepy (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) cepy
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj przymnogi nieosobowy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 18 (z błędną datą XV p. post.).

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 18.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.07.2024 r.