chrząslką

Cartilago est naris vel auris teneritudo et est durior carne et mollior osse knorpelpein chrząslką ca 1500 WokLub 24r

Wyraz hasłowy (Chrząstka) Hasło konkordancji Cartilago
Wyraz(y) w transliteracji chrząslką Podstawa glosowania cartilago
Język wyrazu obcego łaciński
1259
Komentarz paleograficzny Glosa pisana jaśniejszym atramentem niż pozostałe dopiski marginalne.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 24
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 15

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Chrząstka) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Chrząsłka
Forma (w transkrypcji) chrząsłka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 8.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 8. W wydaniu pod hasłem Chrzęsłka.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 20.06.2024 r.