zegądlo

Cauterium ein breneysen do man ein durch dy backen mit brent… pyathno vel zegądlo ffumigale idem pyąthno ca 1500 WokLub 25r

Wyraz hasłowy Żegadło Hasło konkordancji Cauterium
Wyraz(y) w transliteracji zegądlo Podstawa glosowania cauterium
Język wyrazu obcego łaciński
1360
Komentarz paleograficzny Prawy brzeg karty z zapiską na marginesie ucięty podczas oprawy. Między wierszami zapiski dopisano następnie innym atramentem pyąthno (powtarzając uciętą glosę pyath<no>) i dodano dodatkowe objaśnienie na l. marg., które również zawiera glosę pyathno.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 25
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 31

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Żegadło (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) żegadło
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 138.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 138.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.