koszky

Andromede (...) uel andromodes est vestis facta ex pellibus nobilibus vlg. koszky XV p. post. RozOss I 20rb

Wyraz hasłowy Kożki Hasło konkordancji Andromeda
Wyraz(y) w transliteracji koszky Podstawa glosowania andromede, andromodes
Język wyrazu obcego łaciński
1443

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 20
Folio/kolumna rb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 30

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kożki (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kożki
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj przymnogi nieosobowy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.