wlye

Albear (...) uel alluear alluearium (...) id est vas in quo mellificant apes vlg. wlye XV p. post. RozOss I 18ra

Wyraz hasłowy Ul Hasło konkordancji Alvear
Wyraz(y) w transliteracji wlye Podstawa glosowania albear, alluear, alluearium
Język wyrazu obcego łaciński
1444
Komentarz paleograficzny Łaciński skrót na id est zapisany jest bez kropek.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 18
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 43

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ul (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) ule
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.