nye

Degeneres dicuntur qui moribus maiorum suorum non respondent [[nye szgadzaya szyą vnde]] ca 1500 WokLub 37v

Wyraz hasłowy Nie Hasło konkordancji Degeneris
Wyraz(y) w transliteracji nye Podstawa glosowania non
Język wyrazu obcego łaciński
1476
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu, końcowy fragment zapiski z glosami polskimi nye szgadzaya szyą vnde przekreślony.
Por. dopisek na g. marg. tej samej karty Non respondet nye szgadza szya vnde dicitur fortuna rebus non respondet.
Wydawca pominął cytat.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 37
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 1-2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Nie (partykuła)
Forma (w transkrypcji) nie
Część mowy partykuła
Fleksem partykuła
Wokaliczność

Bibliografia

Cytat pominięty przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.11.2023 r.