grzeboluszka

Ascalaphus (...) dicitur esse quidam auis nomine vlg. grzeboluszka al. graboluch vel graboluszk XV p. post. RozOss I 28va

Wyraz hasłowy Grzebołuszka Hasło konkordancji Ascalaphus
Wyraz(y) w transliteracji grzeboluszka Podstawa glosowania ascalaphus
Język wyrazu obcego łaciński
1481

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 28
Folio/kolumna va
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 42

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Grzebołuszka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) grzebołuszka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 25.07.2024 r.