laszk<t>acz

<C>atilio (...) est deglutire uel sonare ut catulus Item quidam <dicunt> cathilio (...) id est *catillare proprie laszk<t>acz XV p. post. RozOss I 47rb

Wyraz hasłowy Łasktać Hasło konkordancji Catillo
Wyraz(y) w transliteracji laszk<t>acz Podstawa glosowania <c>atilio, cathilio, catillare
Język wyrazu obcego łaciński
1580
Komentarz paleograficzny W pozostałych rozariuszach titillare w miejscu catillare.
Por. RozKap i RozPet V.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 47
Folio/kolumna rb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 20

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Łasktać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) łasktać
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.