myerszecz

Abhorrere id est detestari (...) proprie myerszecz 1450 RozKap 4v

Wyraz hasłowy Mierzieć Hasło konkordancji Abhorrere
Wyraz(y) w transliteracji myerszecz Podstawa glosowania abhorrere, detestari
Język wyrazu obcego łaciński
1638

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 4
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 17

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mierzieć (czasownik)
Forma (w transkrypcji) mierzieć
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RozKapKr.
W Sstp wykorzystano rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia.

Bibliografia

Szujski J. 1874: Trzy zabytki języka polskiego XIV i XV wieku, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności”, t. I, Kraków, s. 44.
Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. III, Kraków, s. 163.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.06.2024 r.