grabolusk

Ascalaphus (…) dicitur esse quedam avis nomine grabolusk 1450 RozKap 22r

Wyraz hasłowy Grabołusk Hasło konkordancji Ascalaphus
Wyraz(y) w transliteracji grabolusk Podstawa glosowania ascalaphus
Język wyrazu obcego łaciński
1665

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 22
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 18

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Grabołusk (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) grabołusk
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RpKapKr.
W Sstp wykorzystano rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia.

Bibliografia

Szujski J. 1874: Trzy zabytki języka polskiego XIV i XV wieku, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności”, t. I, Kraków, s. 44.
Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. III, Kraków, s. 163.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.