blanki

<D>ilapostes uel dilapostis dicuntur ligna quibus vtimur *loca muri blanki vlg. XV p. post. RozOss I 69vb

Wyraz hasłowy Blanki Hasło konkordancji Dilapostes
Wyraz(y) w transliteracji blanki Podstawa glosowania <d>ilapostes, dilapostis
Język wyrazu obcego łaciński
1705

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 69
Folio/kolumna vb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 28

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Blanki (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) blanki
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj przymnogi nieosobowy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 14.06.2024 r.