koszki

Andronoda (...) uel andromedes (...) est vestis facta ex *pillibus nobilibus et dicitur andros graece quod est vir latine quia talis vestis proprie pertinet ad viros nobiles licet eciam ad mulieres vlg. koszki 1442 WokRacz 33r

Wyraz hasłowy Kożki Hasło konkordancji Andromeda
Wyraz(y) w transliteracji koszki Podstawa glosowania andronoda, andromedes
Język wyrazu obcego łaciński
1789

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 33
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 36

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kożki (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kożki
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj przymnogi nieosobowy

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.