koszky

Endromeda endromis sev endromidis est *endromedes dicitur duplex vestis sicut est palium forte et pilosum uel pilorum et yemale vlg. koszky 1450 RozKap 68v

Wyraz hasłowy Kożki Hasło konkordancji Andromeda
Wyraz(y) w transliteracji koszky Podstawa glosowania endromeda, endromis, endromidis, endromedes
Język wyrazu obcego łaciński
1796

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 68
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 19

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kożki (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kożki
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj przymnogi nieosobowy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RpKapKr.
W Sstp wykorzystano rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia.

Bibliografia

Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. III, Kraków, s. 163.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.