laszktacz

Catilio (...) est deglutire uel sonare ut catulus Item quidam dicunt catillo (...) id est titillare proprie laszktacz 1450 RozKap 36r

Wyraz hasłowy Łasktać Hasło konkordancji Catillo
Wyraz(y) w transliteracji laszktacz Podstawa glosowania catilio, catillo, titillare
Język wyrazu obcego łaciński
1826

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 36
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 24

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Łasktać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) łasktać
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RpKapKr.
W Sstp wykorzystano rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia.

Bibliografia

Szujski J. 1874: Trzy zabytki języka polskiego XIV i XV wieku, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności”, t. I, Kraków, s. 44.
Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. III, Kraków, s. 163.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.06.2024 r.