[[poszag]]

Dos (...) est quod datur vxori a marito morgengab [[poszag]] vyano ca 1500 WokLub 42v

Wyraz hasłowy Posag Hasło konkordancji Dos
Wyraz(y) w transliteracji [[poszag]] Podstawa glosowania dos
Język wyrazu obcego łaciński
1866
Komentarz paleograficzny Na p. marg. skreślona glosa poszag, na l. marg. nieco innym atramentem dopisana glosa vyano.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 42
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Posag (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) posag
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 74.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 14.04.2024 r.