dokonal

Deduxit ad effectum dokonal id est terminauit finiuit ca 1500 WokLub 44r

Wyraz hasłowy Dokonać Hasło konkordancji Deducere
Wyraz(y) w transliteracji dokonal Podstawa glosowania deduxit
Język wyrazu obcego łaciński
1931
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Fragment deduxit ad effectum dokonal podkreślony, może przez Erzepkiego (tenże kontekst w wydaniu).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 44
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dokonać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) dokonał
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów cz. przesz. czynny II
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Aspekt dokonany
Zanegowanie niezanegowana
Typ odmiany prosta
Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Być (czasownik)
Forma (w transkrypcji) ø
Część mowy czasownik
Fleksem aglutynant BYĆ
Liczba pojedyncza
Osoba trzecia
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa forma osobowa
Tryb oznajmujący
Strona czynna
Czas przeszły

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 13.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 13.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.