geblecznyk

Idromollium (...) est illud quod fit ex aqua et malis id est pomis manans Et dicitur ab idro id est malum id est pomum vlg. geblecznyk 1450 RozKap 122v

Wyraz hasłowy Jabłecznik Hasło konkordancji Hydromelum
Wyraz(y) w transliteracji geblecznyk Podstawa glosowania idromollium
Język wyrazu obcego łaciński
2061

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 122
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 20

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Jabłecznik (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Jebłecznik
Forma (w transkrypcji) jebłecznik
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RpKapKr.
W Sstp wykorzystano rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia.

Bibliografia

Szujski J. 1874: Trzy zabytki języka polskiego XIV i XV wieku, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności”, t. I, Kraków, s. 45.
Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. III, Kraków, s. 163.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 25.06.2024 r.