tarlka

Fritillum uel fritallum id est piperarium sc. illud instrvmentum in quo piper teritur quia grana piperis uel alia frangit et est perforatum ab inferiori vlg. tarlka uel ecciam mollimellum dicitur etc. 1450 RozKap 100r

Wyraz hasłowy Tarka Hasło konkordancji Frictillum
Wyraz(y) w transliteracji tarlka Podstawa glosowania fritillum, fritallum, piperarium
Język wyrazu obcego łaciński
2142

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 100
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 25

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Tarka (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Tarłka
Forma (w transkrypcji) tarłka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RpKapKr.
W Sstp wykorzystano rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia.
W wydaniu J. Szujskiego glosa w błędnej postaci tartko.

Bibliografia

Szujski J. 1874: Trzy zabytki języka polskiego XIV i XV wieku, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności”, t. I, Kraków, s. 45.
Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. III, Kraków, s. 163.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.02.2024 r.