a<lbo>

Eruca est modicus vermis frondium vel quedam herba vaschenycza a<lbo> byala gorczy<ca> ca 1500 WokLub 46r

Wyraz hasłowy Albo Hasło konkordancji Eruca
Wyraz(y) w transliteracji a<lbo> Podstawa glosowania vel
Język wyrazu obcego łaciński
2153
Komentarz paleograficzny Glosy obcięte przy oprawie.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 46
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 30-31

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Albo (spójnik)
Forma (w transkrypcji) a<lbo>
Część mowy spójnik
Fleksem spójnik współrzędny
Zapis nietypowy fragment

Uwagi

W (Erz 1) poświadczenie nie zostało wykorzystane.
W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.