byala gorczy<ca>

Eruca est modicus vermis frondium vel quedam herba vaschenycza a<lbo> byala gorczy<ca> ca 1500 WokLub 46r

Wyraz hasłowy Gorczyca Hasło konkordancji Eruca
Wyraz(y) w transliteracji byala gorczy<ca> Podstawa glosowania eruca
Język wyrazu obcego łaciński
2154
Komentarz paleograficzny Glosy obcięte przy oprawie.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 46
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 30-31

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Biały (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) biała
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Gorczyca (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) gorczy<ca>
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba
Przypadek
Rodzaj
Zapis nietypowy fragment

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 20.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 3, 20.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.