bylyszmy

Eramus in obsequiis mortuorum bylyszmy przy obchodzye zadvschnym ca 1500 WokLub 46r

Wyraz hasłowy Być Hasło konkordancji Eramus in obsequiis mortuorum
Wyraz(y) w transliteracji bylyszmy Podstawa glosowania eramus
Język wyrazu obcego łaciński
2156
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 46
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Być (czasownik)
Forma (w transkrypcji) byli-
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów cz. przesz. czynny II
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Aspekt niedokonany
Zanegowanie niezanegowana
Typ odmiany złożona
Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Być (czasownik)
Forma (w transkrypcji) -smy
Część mowy czasownik
Fleksem aglutynant BYĆ
Liczba mnoga
Osoba pierwsza
Aspekt niedokonany
Wokaliczność
Forma lub konstrukcja czasownikowa forma osobowa
Tryb oznajmujący
Strona czynna
Czas przeszły

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 6.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 24.07.2024 r.