byala gorczyczą

Erugo tria significat: primo est immundicies rodens ferrum rost rdzą vel byala gorczyczą; secundo est vermis sugens sanguinem; tercio est vermis qui nascitur in estate rodens segetes eyn wibel vąszenyczą ca 1500 WokLub 46v

Wyraz hasłowy Gorczyca Hasło konkordancji Aerugo
Wyraz(y) w transliteracji byala gorczyczą Podstawa glosowania erugo
Język wyrazu obcego łaciński
2168
Komentarz paleograficzny Na l. marg. glosa vel byala gorczyczą, nieco poniżej vaszenyczą, na p. marg. glosa rdzą - wszystkie wpisane tym samym atramentem.

Zamieszczenie glosy byala gorczyczą przy tym haśle wydawca komentuje następująco: "pomięszano łac. erugo z wyrazem eruca".

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 46
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 1-2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Biały (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) biała
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Gorczyca (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) gorczyca
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 20.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 3, 20.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 1.12.2023 r.