szrzeszoga

Cavma (...) est calor uel incendium uel pluuia calida Et est proprie caliditas aeris proueniens a sole vlg. szrzeszoga XV p. post. RozOss II 42r

Wyraz hasłowy (Śreżoga) Hasło konkordancji Cauma
Wyraz(y) w transliteracji szrzeszoga Podstawa glosowania cavma
Język wyrazu obcego łaciński
225

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 42
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 24

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Śreżoga) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Śrzeżoga
Forma (w transkrypcji) śrzeżoga
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Bibliografia

Bracha K. 2013: Casus pulchri de vitandis erroribus conscientiae purae. Orzeczenia kazuistyczne kanonistów i teologów krakowskich z XV w., Warszawa, s. 72.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.