kamyen

<G>ella vlg. winy kamyen XV p. post. RozOss I 93vb

Wyraz hasłowy Kamień Hasło konkordancji Gella
Wyraz(y) w transliteracji kamyen Podstawa glosowania <g>ella
Język wyrazu obcego łaciński
2420

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 93
Folio/kolumna vb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 54

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kamień (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kamień
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.