czayka

Lumbines auis quedam vlg. czayka 1442 WokRacz 138r

Wyraz hasłowy Czajka Hasło konkordancji Lumbines
Wyraz(y) w transliteracji czayka Podstawa glosowania lumbines
Język wyrazu obcego łaciński
2534
Komentarz paleograficzny Przez literę a przechodzi wyciągnięty na dwie linijki zawijas od litery d z zapisanego skrótem wyrazu idem w poprzednim wierszu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 138
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 25

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Czajka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) czajka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Bibliografia

Orgelbrand S. 1903: Encyklopedia powszechna z ilustracjami i mapami, t. 4, Warszawa.
Rostafiński J. 1900: Średniowieczna historia naturalna w Polsce, cz. I, Kraków.
Sokołowski J. 1958: Ptaki ziem polskich, t. II, Warszawa.
Strutyński J. 1972: Polskie nazwy ptaków krajowych, Wrocław.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.07.2024 r.