plescz

<M>otio (...) id est crines ornare proprie plescz XV p. post. RozOss I 129rb

Wyraz hasłowy Pleść Hasło konkordancji Motio
Wyraz(y) w transliteracji plescz Podstawa glosowania <m>otio
Język wyrazu obcego łaciński
2575

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 129
Folio/kolumna rb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 20

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pleść (czasownik)
Forma (w transkrypcji) pleść
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PFRp V 15.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.