chytrocz

<D>olus... est caliditas mentis uel astucia proprie chytrocz Et pertinet ad mercatores dolando id est ornando verba sua minuunt precium eis hoc modo vlg. potest dici *lsyywocz XV p. post. RozOss I 72ra

Wyraz hasłowy Chytroć Hasło konkordancji Dolus
Wyraz(y) w transliteracji chytrocz Podstawa glosowania <d>olus, astucia
Język wyrazu obcego łaciński
2630

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 72
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 6

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Chytroć (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) chytroć
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.