*lsyywocz

<D>olus... est caliditas mentis uel astucia proprie chytrocz Et pertinet ad mercatores dolando id est ornando verba sua minuunt precium eis hoc modo vlg. potest dici *lsyywocz XV p. post. RozOss I 72ra

Wyraz hasłowy Łżywoć Hasło konkordancji Dolus
Wyraz(y) w transliteracji *lsyywocz Podstawa glosowania <d>olus
Język wyrazu obcego łaciński
2631
Komentarz paleograficzny W polskiej glosie lsyywocz pisarz podwoił literę y. Prawdopodobnie we wzorcu był zapis lszywocz, litera z oraz y były bardzo podobne.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 72
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 8-9

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Łżywoć (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) łżywoć
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14 (pod hasłem Lściwoć).
W SI wydrukowano ze skrótem RozOss I 72r (pod hasłem Łżywoć).

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.07.2024 r.