gykry

<P>oligranum dicitur quodam intestinum piscium proprie gykry XV p. post. RozOss I 155va

Wyraz hasłowy Ikry Hasło konkordancji Poligranum
Wyraz(y) w transliteracji gykry Podstawa glosowania <p>oligranum
Język wyrazu obcego łaciński
2633

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 155
Folio/kolumna va
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 19

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ikry (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) ikry
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj przymnogi nieosobowy

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.06.2024 r.