rostargnyenye

<R>ebellio (...) id est repugnancia post factam pacem ad bellum reversio vel iteracio belli inobediencia proteruitas dirumpcio disceptacio proprie rostargnyenye XV p. post. RozOss I 169ra

Wyraz hasłowy Roztargnienie Hasło konkordancji Rebellio
Wyraz(y) w transliteracji rostargnyenye Podstawa glosowania <r>ebellio
Język wyrazu obcego łaciński
2638
Komentarz paleograficzny W łac. fragmencie post factam pomiędzy wyrazami widać jeszcze przekreślone p przypominające skrót na per, jakby pisarz ponawiał zapis post.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 169
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 46-47

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Roztargnienie (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) roztargnienie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.