harasz

Arracium (...) est quoddam genus panni proprie harasz XV p. post. RozOss I 27va

Wyraz hasłowy Haras Hasło konkordancji Harrassium
Wyraz(y) w transliteracji harasz Podstawa glosowania arracium
Język wyrazu obcego łaciński
2721
Komentarz paleograficzny Inicjał hasła Aracium wspólny z inicjałem poprzedniego hasła rozariusza Arrogare.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 27
Folio/kolumna va
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Haras (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) haras
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.