cappa

Cvcula (...) dicitur vestis monachi proprie cappa 1440 RozPaul 66r

Wyraz hasłowy Kapa Hasło konkordancji Cuculla
Wyraz(y) w transliteracji cappa Podstawa glosowania cvcula
Język wyrazu obcego łaciński
2966

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 66
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 22

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kapa (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kapa
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego hasła.
Być może jest to wyraz łaciński. W SXVI jest hasło Kapa (w materiale także zapisy przez -pp-).

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.