wgarzacz

Detrahere (...) est aliquid alicui subtrahere detrahere tamen proprie est alicui in absencia sua maledicere proprie wgarzacz 1440 RozPaul 70v

Wyraz hasłowy Wgar-zać Hasło konkordancji Detrahere
Wyraz(y) w transliteracji wgarzacz Podstawa glosowania detrahere, maledicere
Język wyrazu obcego łaciński
2972
Komentarz paleograficzny Kopista podaje dwa znaczenia wyrazu Detrahere, powtarzając wyraz hasłowy i oddzielając go rubryką.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 70
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 31

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Wgar-zać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) wgarzać
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Tryb oznajmujący
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ten cytat s. v. Ugarzać (?) z błędnym datowaniem 1444 i uwagą: "Może należy czytać wgar-zać 'wzgardzać, contemnere' ".

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.03.2024 r.