mitho

<E>mphitesis grece melioracio latine et est contractus melior inter vendicionem et locacionem sed quam aliqua res immobilis puta terra sterilis datur alicui ad meliorandum perpetue uel ad tempus circa constitutam pensam quam singulis annis tribuit et proprie potest dici *dzedzycznye mitho XV p. post. RozOss I 77ra

Wyraz hasłowy Myto Hasło konkordancji Emphiteosis
Wyraz(y) w transliteracji mitho Podstawa glosowania <e>mphitesis
Język wyrazu obcego łaciński
2993
Komentarz paleograficzny Może zapis glosy dzedzycznye należy czytać dziedzicznie.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 77
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 6

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Myto (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) myto
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.