czelvscz[[y]]

Orificium est quodlibet foramen ventris inferius et superius czelvscz[[y]] ca 1500 WokLub 93r

Wyraz hasłowy Czeluść Hasło konkordancji Orificium
Wyraz(y) w transliteracji czelvscz[[y]] Podstawa glosowania orificium
Język wyrazu obcego łaciński
3120
Komentarz paleograficzny Glosa poprawiana - fragment cze zapisany jaśniejszym atramentem niż lvsczy ostatnia litera y delikatnie przekreślona.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 93
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 29

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Czeluść (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) czeluść
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 10.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 10.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.