albo

Pactum gelubde oder gedinge scilicet inter partes ex pace proueniens przymyerze albo vmovą pactio idem ca 1500 WokLub 94r

Wyraz hasłowy Albo Hasło konkordancji Pactum
Wyraz(y) w transliteracji albo Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
3144
Komentarz paleograficzny Fragment pactio idem dopisany przez glosatora.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 94
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 37

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Albo (spójnik)
Forma (w transkrypcji) albo
Część mowy spójnik
Fleksem spójnik współrzędny

Uwagi

W edycji B. Erzepkiego (Erz 1) poświadczenie nie zostało wykorzystane.
W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.11.2023 r.