doswyaczczycz

Perhibere id est testari confirmare vel dare doswyaczczycz ca 1500 WokLub 98v

Wyraz hasłowy (Doświadczyć) Hasło konkordancji Perhibere
Wyraz(y) w transliteracji doswyaczczycz Podstawa glosowania perhibere
Język wyrazu obcego łaciński
3297

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 98
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 20

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Doświadczyć) (czasownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Doświaczczyć
Forma (w transkrypcji) doświaczczyć
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 14.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.