drzevo

*Philanum szadzacze drzevo ca 1500 WokLub 100r

Wyraz hasłowy Drzewo Hasło konkordancji *Philanum
Wyraz(y) w transliteracji drzevo Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
3346
Komentarz paleograficzny Komentarz wydawcy: nowy przykład imiesłowu strony czynnej na -ący, użytego w biernem znaczeniu; philanum (oczywista omyłka zamiast phitanum, to zaś zapewne z gr. φυτόν ein im Garten gezogener Baum) (Erzepki 1908: 91).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 100
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Drzewo (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) drzewo
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 15 (Sstp II 207b).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 15.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.