navyschy

Primas dicitur primus in populo eyn furst vel proprium nomen panycz navyschy ca 1500 WokLub 106r

Wyraz hasłowy Wysoki Hasło konkordancji Primas
Wyraz(y) w transliteracji navyschy Podstawa glosowania primas
Język wyrazu obcego łaciński
3535
Komentarz paleograficzny Na l. marg. glosa panycz, na p. marg. innym atramentem glosa navyschy.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 106
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 34

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Wysoki (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) nawyszy
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień najwyższy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 50 (Sstp 564b).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 50.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.