dosvyączycz

Probare bewern laudare confirmare vel certificare dosvyączycz ca 1500 WokLub 106v

Wyraz hasłowy (Doświadczyć) Hasło konkordancji Probare
Wyraz(y) w transliteracji dosvyączycz Podstawa glosowania probare
Język wyrazu obcego łaciński
3541

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 106
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 26

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Doświadczyć) (czasownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Doświaczczyć
Forma (w transkrypcji) doświaczczyć
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 14.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 23.06.2024 r.