navyszy

Prothonotarius der oberst schreyber navyszy pyszarz ca 1500 WokLub 109r

Wyraz hasłowy Wysoki Hasło konkordancji Prothonotarius
Wyraz(y) w transliteracji navyszy Podstawa glosowania prothonotarius
Język wyrazu obcego łaciński
3613

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 109
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Wysoki (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) nawyszy
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień najwyższy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 50.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 50.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.